Ile kosztuje transport Warszawa Bielany?

Z wyjątkiem przypadku siły wyższej, jeśli klient anuluje zamówienie na transport Warszawa Bielany lub jeśli firma przeprowadzkowa okaże się opóźniona, poszkodowanemu przysługuje prawo do odszkodowania. Wspomniane odszkodowanie będzie wynosić jedną trzecią ceny przeprowadzki, jeśli poszkodowany zostanie powiadomiony więcej niż trzy wyraźne dni przed rozpoczęciem przeprowadzki, i połowa tej ceny, jeśli zostanie powiadomiona z mniejszym wyprzedzeniem. W przypadku akwizycji lub sprzedaży usług transportowych w Warszawie Bielany klient ma prawo do odstąpienia od umowy do 7 dni od podpisania umowy przeprowadzki zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1972 r. z późniejszymi zmianami. W tym celu klient otrzyma formularz odstąpienia od umowy. W tym okresie klient nie będzie nic winien.

Każdy klient ma prawo wstrzymać przeprowadzkę lub zmienić miejsce, do którego ma być dostarczony mebel. Skorzystanie z tego prawa jest uwarunkowane spełnieniem następujących warunków:
a) klient zrekompensuje firmie przeprowadzkowej koszty i straty wynikające z jej poleceń, b) takie zatrzymanie lub zmiana musi być możliwa w momencie, gdy instrukcje dotrą do osoby, która musi je wykonać, a takie zatrzymanie lub zmiana nie może zakłócać normalnej działalności firmy przeprowadzkowej ani szkodzić innym klientom. Jeżeli firma przeprowadzkowa oferująca transport Warszawa Bielany nie może wykonać instrukcji otrzymanych z powodów wymienionych w punkcie b) powyżej, musi niezwłocznie powiadomić o tym klienta. Jeżeli firma przeprowadzkowa świadcząca transport Warszawa Bielany nie wykona instrukcji podanych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym punkcie, ponosi odpowiedzialność wobec klienta za wyrządzoną szkodę.